צמיגי-איגל-אף-1-בישראל-עי
בטיחות:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

מעוניין להרשם למועדון, אנא מלא הפרטים


צמיגי Eagle F1 Asymmetric 3 מבית Goodyear בישראל.


כתב:  הודעה לעיתונות
צילום: יצרן
יום שני 28.3.16  שעה: 16:10Eagle F1 Asymmetric 3: צמיג ספורט בעל מרחק העצירה הקצר ביותר! 

חברת ב.מ.ב, יבואנית   Goodyear  בישראל משיקה, צמיג ספורט החדש  המסייע בשמירה האחיזה , עם שיפור של 9% בביצועים לעומת צמיגים מתחרים  .
Eagle F1 Asymmetric 3 Goodyear  צמיג זה מקצר את מרחק  העצירה ב-  2.6  מטר בכבישים רטובים  מאשר הממוצע של שלושה מתחרים עיקריים, בעוד מרחק הבלימה על כבישים יבשים קצר ב-1.3 מטר
בשוק צמיגי ה-UHP הצומח בשנים האחרונות וצפוי לגדול ביותר מתשעה מיליון צמיגים עד שנת 2020 צמיגי יבואנית ב.מ.ב,חברתGoodyear   תבישראל,  בשיווקחלצמיג  הספורט-ביצועים צמיגי מסדרת חדשEagle  הצמיג.

 בשםהחדש Eagle F1 Asymmetric 3  צמיג הינוUHP (Ultra-High Performance )  לספק ביכולתו הוא שייחודו  עצירה מרחקים

קצרים יותר (כבישים יבשים ורטובים כאחד) תוך שמירה על השליטה ברכב, ובמקביל לספק הנאה מרבית לנהג מחוויית הנהיגה. 

צמיג ה- Eagle F1 Asymmetric 3  שלGoodyear   עבור הצמיגים ביצועי את מחדשמגדיר דגמי  שטח,פנאי  ומכוניותסאלון

ספורט  כדוגמתAudi A6  ו-Audi Q3  אופל טיגואן, פולקסווגן,אינסיגניה , מרצדסB-Class , מרצדסC-Class  סדרה ב.מ.וו,4 ,

 יגוארXF ועוד. קליפורניה פרארי, הצמי של באופטימיזציה הושקעו רבים מאמציםג  לבטיחות לבמקביל  הכלל. מן יוצאים ביצועים

  - האוזן אתלסבר מ-למעלה36,000 מ- יותר כולל הצמיג, בפיתוח הושקעו הנדסה שעות5,000  מבחנים,1,200 ו- כביש מבחני

3,800 מדינות, בחמש ניסוי באתרי מבחנים  של כולל מרחק על-פני33,000 ק"מ !  בישראל הצמיג שלמחירו  מ-יחל605  כולל ₪,

מע"מ והתקנה.

 העצמאי המידוד מבחן שעצמאי מחקר מכון בוצע ע"י - TÜV SÜD Product Service GmbH ב מהלך ספטמבר-אוקטובר

2015  (בהזמנתGoodyear)  החוזק נקודות את אישר מ התוצאות הצמיג. שלהעיקריות ציגות  שלשיפור9% בביצועים, כ שמרחק

  צמיג שלהעצירהEagle F1 Asymmetric 3  שלצמיגיGoodyear   ב-קצר2.6  שלושה של הממוצע מאשר רטובים כבישים על מטר

 ב- קצר יבשים כבישים על הבלימה מרחק עיקריים.מתחרים1.3 מטר וצמיג,Eagle F1 Asymmetric 3 ביצוע מפגין י  כבישהתנהגות

טובים יותר ב-4% בכביש רטוב מאשר הממוצע של שלושה מתחרים עיקריים.

  צמיגי של השוקפלחUHP  רכבי בקבוצות המכוניות מצבת מגידול בעיקר נובע זה גידול האחרונות, בשנים בצמיחה הינו

  דירוג בעלי בצמיגים רבה במידה המצוידים פאר ורכבי גדולי רכביםהמנהלים,UHP  הצמיג של כניסתו.Eagle F1 Asymmetric 3 

  של הפרימיום צמיגי היצעמרחיבהGoodyear ה- בשוקUHP הצומח.   צמיגי של השוקפלחUHP   להציגצפוי  שנתי גידולקצב

ממו  ביןצע2015 ל-2020 מ- יותר של3% ל של גידול צפי עם - מ-מעלה 9 יחידו מיליוןת  מצבת של מהגידול בעיקר נובע זה גידול.

 הרכב בקבוצותהמכוניות C ,D ו- E  והולכת רבה במידה המצוידות ופאר) גדולות מכוניות מנהלים, מכוניות בינוניות, (מכוניות

בצמיגים בעלי דירוג UHP.

 ב.מ.בחברת  צמיגי יבואנית,Goodyear ,Sava ,Debica ו בייבוא עוסקת, ב צמיגיםהפצת ישראל  משפחת של האחזקות בין ביטון". משה "בני השם תחת מאה לחציקרוב

  המצברים מותג את בישראל שמייצר "וולקן" המצברים מפעל נמצאים:ביטוןVOLTA  מדורגת ב.מ.ב בעפולה. טויוטה וא.ב שאן ובבית בעפולה צמיגים והחלפת שירות מרכזי,

  ייבוא, מחלקת מחסנאים, חלוקה, נהגי מכירות, אנשי כולל ב.מ.ב בחברת המיומן העובדים צוות בישראל. הגדולה הפרמיום צמיגי וכיבואנית כיום הגדולים הצמיגים יבואניבין

  הגדול העובדים צוות תלונה. של  במקרה הצמיגים של לבדיקה גודייר מטעם הסמכה בעל לקוחות שירות נציג וכן לקוחות, שירות ואינטרנט, ופרסום שיווק מזכירות,כספים,

שפועל ממרכז לוגיסטי שנמצא באור עקיבא מספק מידי יום צמיגים לכ 350 לקוחות בכל רחבי הארץ תוך מתן דגש על: שירות מעולה, מקצועיות ואמינות.

מ  החדש הספורט בצמיג מפתחאפיין הוא האקטיבית הבלימהטכנולוגיית, המ  הבלימה בעת והאחיזה המגע שטח אתגדילה

 יותר קצר בלימה מרחק מאפשרתובכך ותמרון בלימה בעת משופרת כביש אחיזת מבטיחה האחיזה את המגבירה התרכובת.,  ושרף

דביק  בכבישים ביצועים בעלת כביש והתנהגות יותר קצרים עצירה מרחקי למען טובה כביש אחיזת מעניקר  טכנולוגיית ויבשים.טובים

  הפנייה, ביצועי הכביש, התנהגות את המשפר יותר וקל חזק למבנה הודות ועמידות מדויק היגוי מאפשרת החדשה המחוזקהמבנה

בלאי סוליית הצמיג ואת החיסכון בדלק.

 ביטוןירון ב.מ.ב: מנהל שיווק , " הספורטצמיג החדש  שלGoodyear  מצטרףלסדרת  ומצליחה. אמינה צמיגים  הצמיגפיתוחEagle 

F1 Asymmetric 3 הבלימה, במרחק משמעותי שיפור שמאפשר,  הגבוהה המחויבות את שוב מציג של  המובילה לחדשנותהמותג

לביטחון ולחיסכון".